บทความ » กิน ยาคุมฉุกเฉิน บ่อยๆ แล้วจะเป็นมะเร็งไหม

กิน ยาคุมฉุกเฉิน บ่อยๆ แล้วจะเป็นมะเร็งไหม

31 สิงหาคม 2020
859   0

กิน ยาคุมฉุกเฉิน บ่อยๆ แล้วจะเป็นมะเร็งไหม

กิน ยาคุมฉุกเฉิน บ่อยๆ แล้วจะเป็นมะเร็งไหม

ต้องเกริ่นก่อนว่า ยาคุมฉุกเฉิน เดิมที่เรียกว่า ยาคุม หลังเพศสัมพันธ์ (Post Coital Pill) ต่อมาได้เปลี่ยน ชื่อเป็น ยาคุมฉุกเฉิน (Emergency Contraceptive Pills) ทำขึ้น

เพื่อ ให้ใช้ เฉพาะ เหตุการณ์ ที่ไม่ คาดคิด อาทิ มี เพศสัมพันธ์ โดย ไม่ได้คาดการณ์ ถูกข่มขืน ลืม กินยาคุม ถุงยางอนามัยรั่ว หรือ แตก ยาฝังยาฉีดหมดอายุ เป็นต้น 

เนื่องด้วย ประสิทธิภาพ ขอ งก าร คุมกำเนิดนั้นด้อยกว่าการคุมกำเนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดกิน ฉีด ฝัง ซึ่งคุม กำเนิดได้ 99% (ตามทฤษฎี) ส่ว นยาคุม ฉุกเฉิน นั้น สามารถคุมกำเนิดได้ราว 75-85% เท่านั้น โด ย ประสิทธิภาพ การคุม กำเนิดข องยา คุมฉุกเฉิน ยังขึ้นอยู่กับปัจจั ย อีก 3 ป ระ การ ดังนี้ค่ะ

  1. น้ำหนัก ตัว งานวิจัยพบว่า ในคนที่ น้ำหนักตัวมากกว่า 80 กิโลกรัม โอกาสตั้งครรภ์ ไม่ต่างจากคนที่ ไม่ได้คุมกำเนิด ดังนั้น ยาคุมฉุกเฉิน แนะนำให้ ใช้ในคนที่ น้ำหนัก ตัวน้อยกว่า 75 กิโลกรัม
  2. ระยะ เวลาหลัง มีเพศสัมพั ธ์ แม้ ตามทฤษฎีจะ สามารถคุม กำเนิด ได้ 72-120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ แต่ จะได้ ผลดีกว่า ถ้ากินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ จึงแนะนำให้พกยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ติดกระเป๋า ใน คนที่มีความเสี่ยง จะได้กินหลังเพศสัมพันธ์ทันทีไม่ต้องรอเวลา 
  3. มีโอกาส ตั้งครรภ์สูงขึ้น หากมี เพศสัมพันธ์ซ้ำ แม้ยังอยู่ ใน ฤทธิ์ ยาคุมฉุกเฉิน คือกินภายใน 72-120 ชั่วโมง หลัง มี เพศสัม พันธ์ หาก มีเพศสัมพันธ์ซ้ำ มีโอกาสตั้ง ครรภ์สูง คำแนะนำ คือ ให้กิ นซ้ำ อีก ค รั้ง

ชนิดของยาคุมฉุกเฉินมีอะไรบ้าง

  1. ลีโวนอ ร์เจสเตรล (Levonorgestrel 1.5 มิลลิกรัม) เป็น ฮอร์โมนโ ปรเจสเตอโรนขนาด สูง หาซื้อ ได้ตาม ร้านค้า ทั่วไป มี หลาย ยี่ห้อ เช่น โพส ติ นอร์ (Postinor) หรือมา ดอนนา (Madonna) ที่เป็น ที่นิยม มากที่สุด
  2. ยูลิพริสตอล (Ulipristal) และ ไมเฟพริสโต น (Mifepristone ) เป็นยาต้านฮอร์โมนโปรเจส เตอ โรน แต่ไ ม่มี จำหน่ายในเมืองไทย  
  3. ยาคุมกำเนิด ชนิดแผงยี่ห้อใด ก็ได้ จำ นว น 4-6 เม็ด เพื่อให้ ได้ฮอร์โม น เพศหญิง Ethinyl Estradiol 200 ไมโค รกรัม และ ฮอร์โมน ลีโวนอ ร์เจสเตรล 1 มิลลิกรัม

โดยยาคุมฉุกเฉินทั้ง 3 ชนิดนั้น ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ ยูลิพริสตอล และไมเฟพริสโตน และลีโวนอร์เจสเตรล ได้ผลรอง ลงมา ส่วน ยาคุมกำเนิด ชนิดแผง ได้ผลน้อยกว่าค่ะ

กลไกการป้องกัน การตั้งครรภ์ ของ ยา 

ได้แก่ เปลี่ยนแปลง มูกปาก มดลูกใ ห้เหนียวข้น ทำให้ อสุจิเดินทางไป ผสมกับไข่ได้ยาก เปลี่ยนแปลง เยื่อบุโพรง มดลูกให้ ตัวอ่อนฝัง ตัวได้ยาก เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวท่อนำไข่ และ สามารถ ห้ามการ ตกไ ข่ได้ บ้าง

ข้อห้าม ของ ยาคุมฉุกเฉิน 

ไม่มี ข้อห้าม ค่ะ ต่าง จาก ฮอร์โมนยา คุมกำเนิด ทั่วไปที่มี ข้อห้าม เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดอุดตัน สงสัยว่า เป็น มะเร็งเต้านม หรือผู้ที่มีการทำงาน ของ ตับบกพร่องรุนแรง ที่ไม่ควรใช้

งานวิจัย ยืนยัน ยาคุมฉุกเฉิน ไม่ได้เกี่ยว ข้อง หรือ ก่อให้เกิดมะเร็งทุกชนิดค่ะ 

แต่หากกำลัง เป็น มะเร็งอวัยวะสืบพัน ธ์ุสตรี เช่น มะเร็งเต้านม รังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูก ปากมดลูก หมอแนะนำว่า ไม่ควร กินยา คุม ฉุกเฉิน เนื่องจากฮอร์โมนที่ รับประทาน อาจเพิ่ม การเจริญเติบโต ของ เซลล์ มะเร็ง เหล่านั้ น ได้ ค่ ะ

บทความอื่นๆ แม้รักเราไม่สมหวังแต่ก็ ดีใจด้วยนะ ความเห็นอกเห็นใจต่อเขาและเราเอง