บทความ » ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship

21 มีนาคม 2021
654   0

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship ผลการวิเคราะห์จาก AI พบว่า ตัวแปรที่สำคัญสุดในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักคือ Perceived Partner Commitment

หรือ ความเชื่อว่า คู่รัก ของ เรามีความจริงจังทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ ความรู้สึกว่าอีกฝ่ายพร้อมจะ ลงเรือลำเดียวกัน และฟันฝ่าไปด้วยกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

ตัวแปรที่มีความสำคัญรองลงมา คือ Appreciation การเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย ดีใจที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเรา ตัวแปรลำดับต่อ มาคือ Sexual Satisfaction หรือความพึงพอใจในความสัมพันธ์บนเตียงระหว่างกัน และ Perceived Partner Satisfaction การรับรู้ว่าคู่ของเรามีความพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้

ส่วนตัวแปรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในชีวิต รายได้ อายุกลับไม่ได้มีผลมากเท่ากับตัวแปรที่เป็น ความเชื่อมั่นหรือการเห็นคุณค่าระหว่างกัน นั่นหมายความว่าลักษณะภายนอก

บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติภายนอกต่างๆ อาจเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ แต่ความยั่งยืนและประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นขึ้นกับความรู้สึกที่มีระหว่างกัน และการแสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้มากกว่า

ทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่ถูก ขับเคลื่อน ด้วยข้อมูลหรือ Data ในการตัดสินใจต่างๆ ล้วนต้องอาศัยข้อมูลมา คิดวิเคราะห์ อย่างใน สายงานที่หมอทำอยู่นั้น สายแรกคือการเป็นแพทย์ การตัดสินใจเลือก

การรักษาล้วนอาศั ยข้อมูลจาก งานวิจัยต่างๆ ยาที่ใช้ในการรักษาโรคแต่ละประเภท มีประสิทธิภาพใน การรักษาที่ต่างกันไป ต้องคิดวิเคราะห์ประกอบเข้ากับข้อมูลเฉพาะตัวของคนไข้ว่า เหมาะกับ การรักษาด้วยวิธีนั้นๆ หรือไม่ จึงนำมาสู่การตัดสินใจด้วยข้อมูล

อีกสายงานหนึ่งที่หมอทำคือ งานบริหารโรงพยาบาล แน่นอนว่าต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ในการตัดสินใจไม่แพ้กัน ยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่มีข้อมูลทั้งจากประวัติการรักษา งานวิจัย อุปกรณ์ Internet of Medical Things (IoMT) โซเชียลมีเดีย เสิร์ชเอนจิน และอีกหลายเส้นทางของข้อมูลที่หลั่งไหล มารวมกัน นำไปสู่ การตัดสินใจทางธุรกิจ 

หมอเชื่อว่าพวกเราหลายคนถนัด กับ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในเรื่องงาน แต่ในด้านเรื่องส่วนตัวนั้น เรากลับไม่ค่อย ให้ความสำคัญกับ Data Driven เท่าใดนัก โดยเฉพาะ ในเรื่องที่สำคัญกับชีวิต ของ เราอย่าง ‘ความรัก’ ที่เรามักปล่อย ให้สมองส่วนอารมณ์อยู่ เหนือสมองส่วนเหตุผล 

งานวิจัยหลายชิ้น พบว่า การมีความรักที่ดี มีความสัมพันธ์ที่มั่นคง ส่งผลดีต่อสุขภาพใจ สุขภาพกาย ประสิทธิภาพ การทำงาน รวมไปถึงลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ในทางตรงข้าม ความรักที่เปราะบาง ในความสัมพันธ์ที่ มีปัญหาเรื้อรัง ส่งผลลบต่อชีวิตในหลายด้าน เมื่อความรักมีความสำคัญไม่น้อย จึงมี นักวิจัยกลุ่มหนึ่ง พยายามหาคำตอบถึง Secret Sauce (เคล็ดลับ)

ของความรักที่ประสบความสำเร็จ โดยนำข้อมูล มาวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจ เป็นชุดข้อมูล 43 ชุด จากการสัมภาษณ์คู่รัก 11,196 คู่ ซึ่งถูกนำ มาวิเคราะห์ด้วย Machine Learning โดย ใช้เทคนิค Random Forest Algorithm เพื่อหา ว่าตัวแปรใด จะทำนาย ความสัมพันธ์ ได้อย่างแม่นยำ

ผลการวิเคราะห์จาก AI พบว่า ตัวแปรที่สำคัญสุด ในความสัมพันธ์ระหว่าง คู่รักคือ Perceived Partner Commitment หรือความเชื่อว่า คู่รักของเรา มีความจริงจังทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ ความรู้สึกว่า อีกฝ่ายพร้อมจะ ลงเรือลำเดียวกัน และ ฟันฝ่าไปด้วยกันไม่ว่าอะไร จะเกิดขึ้น 

ตัวแปร ที่มีความสำคัญรองลงมา คือ Appreciation การเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย ดีใจที่มีคนคนนี้อยู่ใน ชีวิตของเรา ตัวแปรลำดับ ต่อมา คือ Sexual Satisfaction หรือความพึงพอใจในความสัมพันธ์ บนเตียงระหว่างกัน และ Perceived Partner Satisfaction การรับรู้ว่าคู่ของเรามีความพึงพอใจ ในความสัมพันธ์นี้

ส่วนตัวแปรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความพึงพอใจ ในชีวิต รายได้ อายุกลับไม่ได้มีผลมากเท่ากับตัวแปรที่เป็น ความเชื่อมั่น หรือ การเห็นคุณค่าระหว่างกัน นั่นหมายความว่าลักษณะภายนอก บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติ ภายนอกต่างๆ อาจเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ แต่ การยั่งยืน และ ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นขึ้นกับความรู้สึกที่มีระหว่างกัน และ การแสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้มากกว่า

เมื่ออ่านงานวิจัยชิ้นนี้จบลง หมอนึกไปถึงครั้งหนึ่งที่เคย มีปัญหาเรื่องความรัก และได้ปรึกษาเพื่อนสนิทที่แต่งงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากมายาวนานเกินสิบปี เพื่อนแชร์ว่า สำหรับเขานั้น Mindset ที่สำคัญมากในเรื่องชีวิตคู่คือ “ความเชื่อระหว่างกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ทิ้งกันไป” ซึ่งตรงกับตัวแปร Perceived Partner Commitment จากงานวิจัยเป๊ะ!

สรุปแล้วงานวิจัยที่พยายาม ใช้ข้อมูล มาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อหาตัวแปร สำคัญในเรื่องความรักกลับได้คำตอบว่า เมื่อตัดสินใจแล้ว ว่าจะรักใครสักคน และ สร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน ตัวเราเป็นใคร มีนิสัยอย่างไร ไม่สำคัญ เท่าเรารู้สึก กับ อีกฝ่ายอย่างไร เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในกันและกันมากแค่ไหน Commitment และ Appreciation คือตัวแปรสำคัญของความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ

บทความอื่นๆ ผิดหรือที่จะไม่นับถือศาสนา? อยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้หรือไม่