บทความ » นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

7 พฤศจิกายน 2020
684   0

นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต ขณะภ าคเอกชนเสนอมาตรการทั้งแบบเร่งด่วนและฟื้นฟูระยะยาว 

ภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวร ะดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศสูงเป็น ‘อันดับ 2’ รองจากกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2562 ภูเก็ตมีจำนวน นักท่องเที่ยว รวม 14.5 ล้านคน คิดเป็นรายได้ ราว 4.7 แสนล้านบาท

แต่ ด้วยการที่ภูเก็ต พึ่งพา รายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงเกือบ 90% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ภูเก็ต จึงเป็นจังหวัดที่โดนผลกระทบหนักสุดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทาง เข้าประเทศไทยคิดเป็น 0% ติดต่อกัน มาร่วม ‘ครึ่งปี’ แล้ว

ในปี 2563 คาดการณ์กันว่า รายได้จาก การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะลดลงจากปีก่อน 80% ทำให้ สถานประกอบ การจำนวนมากต้องปิดกิจการลง กระทบต่อการจ้างงาน และส่งผลต่อเนื่อง ไปยังรายได้ ของ ภาคครัวเรือน

การประชุม คณะรัฐมนตรี สัญจรที่จังหวัดภูเก็ตช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ มอบหมายให้คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งมี ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธาน พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วม

กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตในภาพรวม

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้พิจารณา รายละเอียดข้อเสนอของภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต และนำเสนอต่อ คณะกรรม การบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 (ศบศ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับข้อเสนอ ของ ผู้ว่าราชการจั งหวัดภูเก็ตและผู้แทนภาคเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตแบ่งเป็น มาตรการ ระยะเร่งด่วน และมาตรการฟื้นฟูเพื่อวาง รากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป

โดยมาตรการระยะเร่งด่วนมีด้วยกัน 6 ข้อเสนอ ประกอบด้วย

 1. ปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โครงการเราเที่ยว ด้วยกัน เช่น เพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางวันธรรมดา ขยายประเภทธุรกิจที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ และ ขยายเวลาโครงการไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสัมมนา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และก ลุ่มจังหวัดอันดามันของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการกีฬา อาหาร และสันทนาการ 
 1. เพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ภูเก็ตในช่วงสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 1. มาตร การส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูภาค เกษตรกรรมให้เกิด การช่วยเหลือตนเอง ด้วย การปลูกพืช สวนครัว โครงการสนับสนุนการ ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
 2. และ เพาะพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของ จังหวัด และปรับลดอัตราเงินสมทบประกัน สังคมทั้งฝั่งนายจ้าง และลูกจ้าง
 1. มาตรการทางการเงิน ประกอบด้วย การขยายเวลาพักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยในสินเชื่อเพื่อธุรกิจ รวมถึงวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อที่มีอยู่ปัจจุบันออกไป จนถึง ธันวาคม 2564 การจัดตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่ ผู้ประกอบ การท่องเที่ยวในจังหวัดอันดามันเป็นการเฉพาะ และ การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจ โรงแรม สปา และบริษัทนำเที่ยว
 1. แนวทาง การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแนวทาง 5T ประกอบ ด้วย Targeting, Testing on Arrival, Tracing Application, Treating Capacity และ Trusting Fund 
 1. จัดตั้งคณะทำงาน Phuket Sandbox เพื่อปรับปรุง แก้ไขกระบวนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตในประเทศไทย ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 ของภูเก็ต

ส่วนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป ประกอบด้วย 

 1. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการคัดกรองด่านตรวจภูเก็ต โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (สาย บ.เมืองใหม่-บ.เกาะแก้ว) รวม 22.4 กิโลเมตร
 1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก
 1. การให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทเอกชนอื่นๆ ให้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่สำนักงานในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีหรือดิจิทัลที่จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.การบินไทย (THAI) และสมาคมโรงแรมไทย โดยเสนอร่วม กันเป็น หน่วยธุรกิจในการดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยนำเสนอรูปแบบ

ของ Amazing Thailand Plus Package ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะบริการครบวงจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร 

ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา ได้เสนอ มาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศปีงบ 2564 ผ่านการจัดอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดประชุมอบรม/สัมมนาในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเสนอต่อ ศบศ. ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

บทความอื่นๆ ภูเก็ต เมื่อไทยยัง ไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติ