บทความ » ภารกิจขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขที่ดี

ภารกิจขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขที่ดี

30 มกราคม 2021
604   0

ภารกิจขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขที่ดี คงดีไม่น้อยหากประชาชนทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี แต่ด้วยงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอ ทำให้โรงพยาบาลที่ห่างไกลหลายแห่งยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล

การนำพลังงานสะอาดมาใช้ในรูปแบบ ของ ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงพยาบาลจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายต่อ เดือนหลักแสน เพื่อนำส่วนต่าง มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์ และ สิ่งอำนวย ความสะดวกในโรงพยาบาล 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ พลังงานสะอาด ‘ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพยาบาล’ ให้กับ 77 โรงพยาบาลทั่วทุกภาค และ มอบเป็นของขวัญ ตอบแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่อดทนอุทิศเวลาทำงานอย่างหนัก ในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการระบาด ของโควิด-19

คุณคิดว่าทุกวันนี้ประชาชนทุกคน เข้าถึง บริการสาธารณสุขที่ดีแล้วหรือยัง หรือในมิติของการเข้าถึงดังกล่าว ผู้ป่วยทุกคน ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมในแง่ของเครื่องมือแพทย์และยารักษาโรคที่ มีเพียงพอแล้ว หรือไม่ การมีโรงพยาบาลอยู่ในละแวกชุมชนไม่อาจวัดได้ว่าประชาชนเข้าใกล้บริการ สาธารณสุขที่ดี   

เพราะหากอ้างอิงถึงโครงสร้างของระบบบริการสาธารณสุขต้องประกอบด้วยระบบต่างๆ 6 ด้านจึงจะเข้าเกณฑ์บริการสาธารณสุขที่ประชาชนพึงได้รับ ได้แก่ ระบบบริการที่ครอบคลุมทุกระดับ กำลังคน ด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ เช่น ยา และเวชภัณฑ์ เครื่องมือ

ทางการแพทย์ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ รวมถึงภาวะผู้นำ และ ธรรมภิบาล ของ ระบบ น่าจะมีโรงพยาบาล อีกหลายแห่งทั่วประเทศที่มีไม่ครบทั้ง 6 ด้าน เช่น ขาดแคลนยา และ เครื่องมือทางการแพทย์ หรือ แม้แต่งบประมาณที่จำเป็นในการบริหารจัดการโรงพยาบาล เพราะ ต้องใช้งบที่ได้ไป กับ ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป เช่น ค่าไฟหลักแสนต่อเดือน  

ย่อมดีกว่าหากทุกโรงพยาบาล สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ซื้อเครื่องมือในการ วินิจฉัยโรคที่แม่นยำ เครื่องมือแพทย์ ในหน่วยฉุกเฉิน ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึง การบริหารจัดการสุขอนามัยภายใน โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งผลประโยชน์ ทั้งหมดที่ ได้จาก การ มีบริการสาธารณสุขที่ดีย่อมตกไปถึงประชาชนทุกคน ที่เข้ารับบริการ 

เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ถึงประเด็นการใช้พลังงานสะอาดที่ได้ จากแสงแดด ผ่านการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บริเวณ หลังคาโรงพยาบาล

ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 4 แสนบาท เงินส่วนต่า งสามารถนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงนำไปใช้ใน การดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็น การช่วย โรงพยาบาล ในระยะยาว และโมเดลการนำพลังงานสะอาดมาทำให้กลาย เป็นพลังงาน ไฟฟ้าที่ ใช้ในโรงพยาบาล จนกลาย เป็นต้นแบบที่หลายโรงพยาบาลให้ความสนใจ  เพราะพลังงานสะอาด ไม่เพียงแต่ช่วยให้โรงพยาบาล สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ได้เองในช่วงกลางวัน แต่ การติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ยังช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ช่วยลดความร้อน บนหลังคา ลดการทำงาน ของ เครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟฟ้า ส่งผลไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ลดลง ต่อเดือนหลักหมื่น รายปีหลักแสน และนำส่วนต่างมาช่วยพัฒนาบริการสาธารณสุขที่ดี

ที่ดียิ่งกว่าคือพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ ไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะระหว่างผลิตไฟฟ้า จึงช่วยลดภาวะโลกร้อน และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหมุนเวียน มันจึงทด แทน การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในมุมของชุมชน ก็จะได้สภาพแวดล้อมโดยรอบที่สะอาดบริสุทธิ์ ลองนึกดูว่าหากทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ เปลี่ยนมาใช้โมเดลนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของ ประเทศไทยที่จะช่วยลดมลภาวะในอากาศ และ บรรเทาวิกฤตโลกร้อนได้ และ วกกลับมาที่ชุมชนของเราและตัวเราเองก็ย่อมมีโอกาสได้รับบริการ สาธารณสุขที่ ดีขึ้น หาก ‘เปลี่ยนแดดเป็นไฟฟ้า’ และ ‘เปลี่ยนส่วนต่างค่าไฟมาพัฒนาบริการ สาธารณสุขที่ดี’ 

จาก 1 โรงพยาบาลต้นแบบ ต่อยอดขยาย ผลสร้างพลังงานสะอาด ให้กับ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เมื่อการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ของ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา เห็นผลลัพธ์ที่ดีครบทุกมิติเช่นนี้ จึงนำไปสู่การต่อยอดสนับสนุนให้ ติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์กับโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มที่โครงการแรก ‘โซลาร์เซลล์เพื่อ โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี’ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ มีคนไข้ราว 800 คนต่อวัน ยิ่งต้องใช้ไฟฟ้ามหาศาล ทั้งไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง กระแสไฟสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ

โดยแบกรับค่าไฟต่อเดือนกว่า 5 แสนบาท จึงเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนแสงอาทิตย์ ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ก่อนจะขยายผลไปสู่โครงการรณรงค์ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดด้วย การสนับสนุนการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์บนหลังคาของ 77 โรงพยาบาลทั่วทุกภาค  

แรงสนับสนุนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน ได้มีส่วนร่วมสร้างพลังงานสะอาดให้กับ ประเทศไทย ในมุมหนึ่งยังเป็นการตอบแทนน้ำใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อดทน อุทิศเวลาทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะ ช่วงที่เกิดการระบาด ของโควิด-19

คำขอบคุณที่เคยมอบให้อาจสร้างรอยยิ้มและความอิ่มใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพียงชั่วคราว แต่แรงสนับสนุนในครั้งนี้จะคงอยู่ไปอีกนาน แสนนานจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านแสงสว่างจากพลังงานสะอาดที่ส่งผลดีต่อโรงพยาบาล ต่อ เพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะ โรงพยาบาลที่ห่างไกล เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลเดินหน้าต่อไป อย่างยั่งยืน

คุณเองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ‘พลังงานสะอาด’ เพื่อสร้าง ‘บริการสาธารณสุขที่ดี เพื่อชีวิตที่ดี’ และยังเป็นดั่งคำขอบคุณ พร้อมตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยการสนับสนุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ กับโรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ

ร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี ‘มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า’ เลขที่บัญชี 142-0-28997-7

บทความอื่นๆ 7 เหตุผลไม่ควรพลาด One For The Road เรื่องราวความทรงจำ