บทความ » โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระตุ้นจ้างงานประชาชน -บัณฑิตจบใหม่ รวม 6 หมื่นราย

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระตุ้นจ้างงานประชาชน -บัณฑิตจบใหม่ รวม 6 หมื่นราย

6 ตุลาคม 2020
827   0

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระตุ้นจ้างงานประชาชน -บัณฑิตจบใหม่ รวม 6 หมื่นราย

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระตุ้นจ้างงานประชาชน -บัณฑิตจบใหม่ รวม 6 หมื่นราย วันนี้ (6 ตุลาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในกรอบวงเงิน 10,629.600 ล้านบาท แบ่งออก เป็น ค่าจ้างงาน 60,000 อัตรา

งบประมาณ 7,920 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่าย สำหรับ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบล จำนวน 2,400 ล้านบาท

(800,000 บาทต่อตำบล) และค่าบริหารจัดการโครงการ 309.600 ล้านบาท เพื่อ ให้เกิด การจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา รวม 60,000 ราย  

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย สามารถ เป็น ผู้ที่ได้ รับเงินช่วยเหลือ เยียวยาจากมาตรการของภาครัฐที่ผ่านมาได้ แต่จะต้องไม่ เป็น บุคคลที่ได้รับ

จ้างงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีจุดเน้นเกี่ยวกับการจ้างงาน ในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ สังคมที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ ไปแล้ว โดยจะดำเนิน การผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การจ้างงาน ตำบลละ 20 คน (จ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป) เพื่อดำเนิน กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การเฝ้าระวังประสานงานและ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงาน เพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและ พัฒนา Creative Economy การนำองค์ ความรู้ไป ช่วย บริการชุมชนและการส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา ทักษะอาชีพใหม่ และ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

การสนับสนุน การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่ จะเข้าไป ดำเนินการในพื้นที่ที่ สถาบันอุดมศึกษา รับผิดชอบ ตาม บริบทของพื้นที่ ให้แก่ ชุมชน 3,000 ตำบล

ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพ และ การสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การ ยกระดับการท่องเที่ยว) 


3. การนำ องค์ความรู้ไป ช่วยบริการ ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้ หมุนเวียน ให้แก่ชุมชน) 

สนับสนุน การบริหารจัดการ และ การดำเนินการของ National System Integrator และ Regional System Integrator และการดำเนินการของ System Integrator เพื่อบูรณาการโครงการและข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินการ

สำหรับ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เป็น ประชาชนในพื้นที่หรือใกล้เคียงที่ว่างงานและ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จาก หน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน จ้างในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน, บัณฑิตจบใหม่

ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และ มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจใน การปฏิบัติงาน จ้างในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน

และนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรง ต่อภารกิจ ในการปฏิบัติงาน โดยจ้างในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน

โดยผลที่คาดว่า จะได้รับคือเกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ สังคมในพื้นที่ตามปัญหาและความต้อง การ ของชุมชน ส่งผลต่อ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ ตำบลเป้าหมาย เกิดการจ้างงานที่ตอบสนอง

ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ สังคมในพื้นที่ และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ สังคมใน พื้นที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน

ทั้งนี้ อนุชายังเผยว่า ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะดำเนิน การจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ มีการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labour Platform)

ของ กระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ซ้ำซ้อนกับ โครงการ/ มาตรการอื่นๆ ของภาครัฐ และ กำหนดหลักการไม่ให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นำกรอบ วงเงิน ของ โครงการ ไปดำเนินการ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

บทความอื่นๆ Tenet เอาไม่อยู่ Mulan สู้ไม่ได้ และการดิ้นรนใน ไตรมาสสุดท้ายของโลกภาพยนตร์